Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Isolering av vind

Att isolera vinden är ofta en bra start om man är ute efter energieffektivisering och kostnadsbesparingar. Det är normalt här som de största energiförlusterna görs.

Uppvärmningskostnaderna kan sänkas med upp till 25 % genom relativt enkla åtgärder. Bäst effekt får man ofta genom att isolera vindsbjälklaget. Vill man även inreda vinden och komma åt fler kvadratmeter krävs isoleringsåtgärder på alla delar av vinden och inte endast på vindsbjälklaget.

Finns det planer på att se över yttertaket eller utföra andra åtgärder som till exempel byte av tegelpannor eller underlagspapp, kan ett alternativ till att isolera vindsbjälklaget vara att isolera yttertaket istället. Genom att isolera yttertaket sänks den relativa fuktigheten i vindsutrymmet när temperaturen höjs. Isoleringen läggs då mellan råsponten och takpannorna.

Se till att kontrollera all tilläggsisolering av vindsbjälklaget regelbundet. Detta för att undvika att eventuell fukt- eller miljöproblem sprids. Upptäcks fel i rätt tid kan de ofta åtgärdas relativt enkelt. Ett vanligt exempel är vid kallt väder då rimfrost kan bildas på takets undersida, trots att bjälklaget är tätt. Störst risk för detta är vid klara nätter på grund av värmeutstrålningen och då yttertaket endast består av plåt.

Se också över ventilationen, isoleringen får inte täppa till eventuell ventilering genom springa vid takfoten. Så länge som vindsutrymmet är ventilerat ska inte den långsamma ångvandringen skapa problem.

Vänd dig gärna till din Woody-rådgivare för rådgivning kring hur och vad du vill isolera.

VINDSBJÄLKLAG

Nyproducerade småhus kräver oftast en isolertjocklek på 400-600 mm enligt dagens byggnorm. I äldre hus ligger den befintliga vindisoleringen oftast endast på 150-250 mm vid sågspån och 100-150 mm vid mineralull. Kalkyler för att beräkna isolertjocklekar finns på till exempel energimyndighetens hemsida. Allmänt kan en isolertjocklek på 500 mm rekommenderas men detta kan vara svårt att uppnå på grund av platsbrist eller andra byggtekniska orsaker.

Vid isolering blir vindsbjälklaget kallare än förut. För att förhindra att fuktig och varm inomhusluft tränger upp är det viktigt att det är tätt. En sådan fuktvandring kan i annat fall orsaka stora skador på befintligt virke och andra organiska material. Täta alltid oavsett om taket redan har ångspärr. Det är viktigt att få vindsbjälklaget helt lufttätt. Täta från den varma sidan kring takluckor och andra öppningar såsom exempelvis rör och elkablar.

Ska en ångspärr eller ångbroms läggas in, se då till att den befintliga isoleringen tas bort helt och placera sedan denna korrekt. Det är ett omfattande arbete men det krävs för att ångspärren ska vara effektiv och funktionell.

Det finns flera alternativa tillvägagångssätt, rådgör gärna med din Woody-rådgivare för att få tips på var du kan hitta mer information.