Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Isolering av väggar

Tilläggsisolering av yttervägg görs normalt för att fastighetsägaren vill spara energi och därmed sänka sina driftskostnader. Isolering av inner- och mellanväggar görs däremot främst för att skapa en god akustikmiljö inomhus.

TILLÄGGSISOLERING AV YTTERVÄGG

Vid isolering av yttervägg bör man välja att göra det utifrån och inte inifrån i de fall det är möjligt. Det finns en del att tänka på vid tilläggsisolering av yttervägg. Exempel på frågeställningar som bör undersökas är:

  • Förändras husets utseende? I så fall kan bygglov krävas, kontakta kommunen.
  • Förändras förutsättningarna för husets ventilation? Se i så fall till att lämpliga åtgärder görs så att erforderlig ventilation upprätthålls.
  • Får den nya fasaden luftspalt på rätt ställe? Genom tilläggsisolering finns risk att daggpunkten hamnar inuti konstruktionen, det är viktigt att fukt kan transporteras bort från konstruktionen.
  • Kan andra åtgärder göras samtidigt och på så vis skapa samordningsvinster? Till exempel byte av fönster eller dörrar.
  • Vid byte eller omfattande renovering av fasad överväg alltid tilläggsisolering om behov finns.
  • Isolering utifrån är normalt lönsamt då det finns behov av större fasadrenovering eller fasadbyte. Det är då rekommendabelt att den sammanlagda isoleringstjockleken efter tilläggsisolering är 200-300 mm.

MELLANVÄGG

Genom att isolera mellanväggar blir akustikmiljön bättre inomhus. Isolering av mellanvägg innebär en låg extrakostnad i förhållande till ökad komfort i bruksskedet. Det finns olika rekommendationer på väggkonstruktioner ifall specifika ljudkrav ska uppfyllas. Se mer information från materialleverantörer eller vänd dig till din Woody-rådgivare för att bli guidad rätt.

DREVA FÖNSTER & dörrar

Att dreva fönster och dörrar görs normalt endast vid byte av dessa. Tänk på att det finns flera produkter, såsom exempelvis fogskum, som inte är godkända för professionellt bruk. Efter användande av sådana produkter finns det risk att det blir svårt att justera eller demontera fönstret eller dörren igen. Detta bör alltså undvikas. Var extra noggrann vid byte av fönster eller dörr med brandkrav så att den valda produkten har rätt egenskaper.

Är du osäker på vilka produkter som du bör använda för ändamålet kontakta din Woody-rådgivare.